Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 3, 20/04/2021. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2015

Thứ Hai, 15/08/2016
Báo cáo thường niên 2015 - Bản tiếng Anh
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Kiểm toán năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2015
Thứ Tư, 30/03/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2015
Thứ Năm, 28/01/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2015
Xem thêm