Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 3, 20/04/2021. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2016

Thứ Tư, 10/05/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của PVCFC – Audited financial statements for the year ended 31 December 2016 of PVCFC
Thứ Hai, 27/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Thứ Tư, 25/01/2017
Báo cáo tài chính Quý 4/2016 – DCM
Thứ Năm, 27/10/2016
Báo cáo tài chính Quý 3/2016 - DCM
Thứ Tư, 31/08/2016
Giải trình một số nội dung về BCTC giữa niên độ đã được soát xét
Thứ Tư, 24/08/2016
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
Thứ Sáu, 29/07/2016
Báo cáo tài chính quý 2/2016
Thứ Năm, 16/06/2016
CV công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2016
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2016
Thứ Sáu, 03/06/2016
Chấp thuận chọn CT TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của DCM
Xem thêm