Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân bón Cà Mau

NPK CÀ MAU 17-7-17
NPK CÀ MAU 17-7-17
Đạm (N) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 18-8-18 Gold
NPK CÀ MAU 18-8-18 Gold
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 16-16-12
NPK CÀ MAU 16-16-12
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 18-6-18 Gold
NPK CÀ MAU 18-6-18 Gold
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Kẽm (Zn): 100 ppm
Boron (B): 100 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 18-16-8
NPK CÀ MAU 18-16-8
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 16-16-10
NPK CÀ MAU 16-16-10
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2%

Chứng nhận sản phẩm

Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Hai, 14/06/2021
CoA_210613UR01
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Hai, 14/06/2021
CoA_210611UR01
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Hai, 14/06/2021
CoA_210612UR01
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Sáu, 11/06/2021
CoA_210610UR01
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Năm, 10/06/2021
CoA_210609UR01
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Tư, 09/06/2021
CoA_210608UR01