Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân bón Cà Mau

NPK CÀ MAU 18-16-8 +TE
NPK CÀ MAU 18-16-8 +TE
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Canxi (Ca) 2,2%
Magiê (Mg) 1,2%
Độ ẩm 2%
TE:
Kẽm (Zn) 500 ppm
Bo (B) 400 ppm
OM Cà Mau Green
OM Cà Mau Green
Chất hữu cơ 65%
Đạm tổng hợp (Nts) 3.8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3.2%
Tỷ lệ C/N 12
pHH20 5
Độ ẩm 20%
OM Cà Mau Tech
OM Cà Mau Tech
Chất hữu cơ 65%
Đạm tổng hợp (Nts) 3.5%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 1.7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 2.5%
Tỷ lệ C/N 12
pHH20 5
Độ ẩm 20%
NPK CÀ MAU 15-15-15+10S
NPK CÀ MAU 15-15-15+10S
Đạm (N) 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Lưu huỳnh (S) 10%
Độ ẩm 1.5%
NPK CÀ MAU 16-7-17
NPK CÀ MAU 16-7-17
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CA MAU 20-20-15+TE
NPK CA MAU 20-20-15+TE
Đạm (N) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Canxi (Ca) 2.2%
Magiê (Mg) 1.2%
Kẽm (Zn) 800 ppm
Boron (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%

Chứng nhận sản phẩm

Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Ba, 08/06/2021
CoA_210607BI78
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Ba, 08/06/2021
CoA_210607UR01
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Hai, 07/06/2021
CoA_210606BI78
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Hai, 07/06/2021
CoA_210605BI78
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Hai, 07/06/2021
CoA_210604BI78
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Hai, 07/06/2021
CoA_210606HH46