Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân bón Cà Mau

NPK CÀ MAU 20-10-10
NPK CÀ MAU 20-10-10
Đạm (N) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 16-16-8+13S+TE
NPK CÀ MAU 16-16-8+13S+TE
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Lưu huỳnh (S) 13%
Kẽm (Zn) 1000 ppm
Boron (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK 16-16-8 +TE
NPK 16-16-8 +TE
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1000 ppm
Boron (B): 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK 16-16-8 +TE Gold
NPK 16-16-8 +TE Gold
Đạm (N) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1100 ppm
Boron (B): 600 ppm
Độ ẩm 2%

Chứng nhận sản phẩm

Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Tư, 02/06/2021
CoA_210601UR01
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Ba, 01/06/2021
CoA_210531BI78
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Ba, 01/06/2021
CoA_210531HH32
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Ba, 01/06/2021
CoA_210531HH67
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Ba, 01/06/2021
CoA_210530HH32
Phiếu Kết quả Phân tích
Thứ Ba, 01/06/2021
CoA_210531UR01